Artist : Ahmed Zafli, Andon Esty, Ashari, Joko Supriyono, M. Nurdihan, Nanang, Rinto, Sri Pramono, Suryo, Teguh Margono

Kersan Art Studio

Jalan AS Samawat no. 154 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.

Exhibition : June 2 – 20, 2013